Nguyễn Hữu Diên


Nguyễn Hữu Diên
 • Họ tên : Nguyễn Hữu Diên
 • Năm sinh : 14/01/1962
 • Nơi sinh : Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Cư trú : Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
 • Số CMND : 145408666
 • Trình độ : Kỹ sư N/A

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư N/A
Quá trình làm việc:
 • -Từ 14/4/2016 đến nay Trưởng Ban kiếm soát công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.
 • -Từ 9/2011 đến 10/2011 Phó trưởng phòng, Phòng Kế hoạch Sản xuất - Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai. -Từ 11/2012 đến 14/4/2016 Kiểm soát viên Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai.
 • -Từ 03/2011 đến 8/2011 Nhân viên Phòng Kế hoạch Sán xuất, Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai.
 • -Từ 11/2010 đến 02/2011 Kỹ thuật viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bẳc Ninh.
 • Từ 10/1981 đến 10/2010 Tổ trưởng sản xuất ĐỘI 5 - Liên đoàn Đo dạc đại địa; Tổ trướng sản xuất XN Trắc địa Bản đồ 202 - Công ty Đo đạc địa chính và công trình.

Chức vụ hiện tại