Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (CER - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ Đất đai (gọi tắt là Công ty) là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty là Công ty con của Tống Công ty Tài nguyên và MÔI trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây và Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình trước đây. Công ty được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và được chuyến đối thành Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ Đất đai theo Quyết định số 276/QĐ-HĐTV ngày 28/09/2010 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tài nguyên và MÔI trường Việt Nam.
 • Năm 2015, Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường theo Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành công ty cố phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.
 • Ngày 21/12/2015, tại Công ty Cô’ phần Chứng Khoán Báo Việt đã tô’ chức phiên đấu giá bán cố phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ với 173.550 cổ phần đưa ra đấu giá, chiêm 13% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công binh quân là 10.000 đồng/cổ phần.
 • Ngày 14/04/2016 Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 26/04/2016, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cố phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104581743 với vốn điều lệ là 13.350.000.000 đồng.
 • Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104581743 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/12/2010 và thay đối lần 02 ngày 26/04/2016 với vốn điều lệ là 13.350.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động đo đạc bản đồ
Công ty có mối quan hệ tốt với các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường. Công ty cũng có mối quan hệ tôt svowis hầu hết các Sở tài nguyên và môi trường trong cả nước. Ngoài ngành Tài nguyên và Môi trường Công ty còn có uy tín trong lĩnh vực giao thông, Thủy lợi, và thủy điện. Đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty để mở rộng và phát triển hoạt động về dịch vụ Tài nguyên và Môi trường.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ Đất đai (gọi tắt là Công ty) là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty là Công ty con của Tống Công ty Tài nguyên và MÔI trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây và Trung tâm Địa chính Đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình trước đây. Công ty được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và được chuyến đối thành Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ Đất đai theo Quyết định số 276/QĐ-HĐTV ngày 28/09/2010 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tài nguyên và MÔI trường Việt Nam.
 • Năm 2015, Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường theo Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành công ty cố phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.
 • Ngày 21/12/2015, tại Công ty Cô’ phần Chứng Khoán Báo Việt đã tô’ chức phiên đấu giá bán cố phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ với 173.550 cổ phần đưa ra đấu giá, chiêm 13% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công binh quân là 10.000 đồng/cổ phần.
 • Ngày 14/04/2016 Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 26/04/2016, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cố phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104581743 với vốn điều lệ là 13.350.000.000 đồng.
 • Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104581743 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/12/2010 và thay đối lần 02 ngày 26/04/2016 với vốn điều lệ là 13.350.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
Hoạt động đo đạc bản đồ
 • Trụ sở: Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3557 2490
 • Email: vinaland@datdaivietnam.vn
 • Website: http://datdaivietnam.vn
 • Tổng nhân sự: 226
 • Mã số kinh doanh: 0104581743
 • Đại diện pháp luật: Đinh Thi Hào
 • Đại diện công bố thông tin: Đinh Thi Hào
 • Niêm yết lần đầu: 01/11/2017
 • KLCP Niêm yết: 1,335,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CER đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CER đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS