Đặng Quang Thái


Đặng Quang Thái
 • Họ tên : Đặng Quang Thái
 • Số CMND : 001082000041
 • Tổng tài sản cá nhân : 24.23 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 24.23 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 AFX 2,850,000 8.14 27/05/2022 24.23
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   AFX
   2,850,000
   8.14%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 27/05/2022
   24.23

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua AFX 26/04/2022 - 25/05/2022 3,000,000 26/05/2022 2,850,000