Nguyễn Đặng Việt Trung


Nguyễn Đặng Việt Trung
  • Họ tên : Nguyễn Đặng Việt Trung
  • Năm sinh : 09/05/1991
  • Nguyên quán : Lào Cai


Chức vụ hiện tại