Trần Thị Thanh Hải


Trần Thị Thanh Hải
 • Họ tên : Trần Thị Thanh Hải
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08 năm 1993 đến tháng 01 năm 1998 : Nhân viên kế toán - Ban TCKT-XNXD Vận Tải Thủy - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 02 năm 1998 đến tháng 06 năm 1999 : Kiểm toán viên Phòng kiểm toán nội bộ - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 04 năm 2002 : Phó trưởng ban TCKT-XNXD và Vận Tải Thủy - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 05 năm 2002 đến tháng 12 năm 2002 : Trưởng ban TCKT-XN sửa chữa cơ khí - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 03 năm 2005 : Chuyên viên kế toán tổng hợp Phòng TCKT - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 06 năm 2008 : Phó Phòng TCKT - Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 07 năm 2008 : Phó Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng
 • Từ tháng 12 năm 2013 : Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng

Chức vụ hiện tại