Thị phần

Thị phần (market share) là tỷ lệ phần trăm doanh số hoặc giá trị sản phẩm của một doanh nghiệp so với tổng số doanh số hoặc giá trị sản phẩm của cả thị trường mà doanh nghiệp đó hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Thị phần thường được sử dụng để đo lường hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp và cũng là một chỉ số quan trọng trong việc phân tích thị trường và định hướng chiến lược kinh doanh.

Công thức tính thị phần là:

Thị phần = Doanh số của doanh nghiệp / Tổng doanh số của toàn thị trường x 100%

Trong đó:

  • Doanh số của doanh nghiệp: Tổng số tiền doanh nghiệp bán được trong một khoảng thời gian nhất định
  • Tổng doanh số của toàn thị trường: Tổng số tiền các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động bán được trong cùng khoảng thời gian.

Kết quả được tính theo đơn vị phần trăm (%), cho biết tỷ lệ doanh số của doanh nghiệp trong tổng doanh số của toàn thị trường.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.