MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 84,912 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 25/08/2022
Chúng tôi thay đổi dự phóng KQKD năm 2022 sau khi điều chỉnh giảm chuỗi BHX và bổ sung chuỗi An Khang vào mô hình định giá. Năm 2022, doanh thu thuần của MWG đạt 145,184 tỷ đồng và LNST đạt 6,377 tỷ đồng. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG, giá mục tiêu 84,912 VNĐ/cp, cao hơn 27.1% giá đóng cửa ngày 24/08/2022.