Báo cáo vĩ mô tháng 09.2021

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 08/10/2021
Theo Tổng cục thống kê, công bố GDP quý 3 năm nay giảm 6.17% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trƣởng âm lớn, vƣợt khá nhiều so với kỳ vọng cho thấy tác động mạnh mẽ từ việc gián đoạn sản xuất trƣớc các biện pháp phong tỏa quyết liệt. Tăng trƣởng âm trong 9 tháng của một số ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn tiêu biểu nhất là các ngành bán buôn - bán lẻ, vận tải kho bãi, dịch vụ ăn uống và lƣu trú đã làm giảm tăng trƣởng của khu vực dịch vụ và toàn nền kinh tế. Tăng trƣởng 9 tháng đầu năm đạt 1.42% so với cùng kỳ năm 2020.