Báo cáo Cập nhật Cổ phiếu VNM

Nguồn báo cáo: EVS.,JSC
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 13/04/2020
Giá mục tiêu: VNM được xác định giá hợp lý ở mức 122,000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua cho cổ phiếu VNM.