Báo cáo Doanh nghiệp - VNM

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 26/02/2021

Giá đóng cửa của VNM ngày 26/02/2021 là 104,800 đang thấp hơn 20.33% so với giá muc tiêu ̣ nên SBS đánh giá VNM ở mức Hấp dẫn. Khuyến nghị: MUA