Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu DCM

Nguồn báo cáo: PSI
Doanh nghiệp liên quan: PSI-DCM
Ngày phát hành: 03/09/2020

Theo đó, ước tính doanh thu 2020 đạt 7.291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 721,8 tỷ đồng, tương đương tăng 1.76% và 155% so với cùng kỳ 2019