Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu DPM

Nguồn báo cáo: PSI
Doanh nghiệp liên quan: PSI-DPM
Ngày phát hành: 09/11/2020
Chúng tôi lấy EPS dự phóng của DPM năm 2020 là 1.918 đồng/cp, BVPS dự phóng là 22.238 đồng/cp. Giá mục tiêu theo phương pháp so sánh P/E, P/B lần lượt là 23,289 đồng/cp và 14,423 đồng/cp. Đồng thời, khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu DPM.