STK: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá hợp lý 45,300 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: STK
Ngày phát hành: 30/07/2021

PHS điều chỉnh định giá dựa trên việc giá sợi tăng đã cải thiện biên lợi nhuận gộp của STK, đồng thời lãi suất phi rủi ro giảm làm giảm WACC còn 8.97%. Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu STK là 45,300 đồng/cổ phiếu (+8% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị Giữ cổ phiếu này.