Báo cáo nhanh cổ phiểu ACB - Khuyến nghị MUA

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 08/11/2019

Tại mức giá 24.600 đồng/cổ phiếu, ACB đang giao dịch với P/B forward 2019 là 1,48x và P/B forward 2020 là 1,22x. VCbS duy trì khuyến nghị MUA và ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACB theo phương pháp P/B và mô hình thu nhập thặng dư là 29.604 đồng/cổ phiếu.