LPB : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu bình quân 28,430 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: LPB
Ngày phát hành: 25/11/2021

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế 2021 của LPB đạt khoảng 3,319 tỷ đồng, tăng trưởng 37% yoy; EPS 2021E và BVPS 2021E lần lượt là 2,206 nghìn đồng và 14,850 đồng (chưa tính yếu tố pha loãng do trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm).