CTG : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,900 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VND-CTG
Ngày phát hành: 25/11/2021

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu là 45,900 VND/cp, cao hơn 29.7% so với giá tại ngày 24/11/2021.