BID: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 46,300 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 01/06/2023
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu cho năm 2023 là 46,300VND/cp, cao hơn 5.2% so với giá tại ngày 31/05/2023.