VPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VPB-C
Ngày phát hành: 17/05/2024
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VPB. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 26,000VND/cp, cao hơn 34.0% so với giá tại ngày 16/05/2024.