VHM: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 85,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: VHM
Ngày phát hành: 30/11/2023
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá là 107,0% cùng tỷ suất cổ tức là 0,4%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 5,0% trong khi giá cổ phiếu đã giảm 18,5% kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi.  Giá mục tiêu thay đổi chủ yếu do việc chúng tôi điều chỉnh so với dự báo trước về giả định beta cao hơn (từ 1,0 lên 1,4) và mức P/B mục tiêu cho trung bình giai đoạn 2023-24 thấp hơn (từ 1,8 lần về 1,3 lần).  Mức P/B hiện tại là 1,0 lần đang thấp hơn so với trung bình ngành và chưa phản ánh hết tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.