BID: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 05/12/2023
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 47,900VND/cp, cao hơn 23.1% so với giá tại ngày 04/12/2023.