STK: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 38,550 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: STK-NG-C-PHS
Ngày phát hành: 04/04/2024
STK đề ra kế hoạch kinh doanh 2024F rất lạc quan với doanh thu thuần và LNST lần lượt tăng 89.7% YoY và 242.3% YoY đạt 2,703.5 tỷ đồng và 300.6 tỷ đồng.  Chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn so với kế hoạch kinh doanh của STK do (1) khối lượng đơn đặt hàng dự kiến phục hồi chậm, (2) chính sách giảm giá bán sợi tái chế để thúc đẩy tiêu thụ và (3) giá bán sợi nguyên sinh khó tăng mạnh như STK kì vọng do cạnh tranh cao với sợi Trung Quốc có giá thành rẻ hơn. Chúng tôi dự phóng STK sẽ ghi nhận doanh thu thuần tăng 22.6% YoY đạt 1,747 tỷ đồng và LNST tăng 50.3% YoY đạt 132 tỷ đồng.  STK đã tăng mạnh trong Quý 1 vừa qua nhờ các triển vọng về hồi phục hoạt động kinh doanh với mức tăng 36.2% so với đầu năm, qua đó đã tiến sát đến mức giá trị hợp lý của PHS. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Giữ với giá mục tiêu dành cho STK là 38,550 VND/cổ phiếu với tiềm năng tăng trưởng so với giá hiện tại là 10%.