HSG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: HSG
Ngày phát hành: 04/06/2024
HSG ghi nhận doanh thu 9,248 tỷ VND (+2% QoQ, +32% YoY) và LNST 319 tỷ VND (+209% QoQ, +27% YoY) nhờ (1) sản lượng tiêu thụ tăng 52% YoY và (2) HSG ghi nhận 124 tỷ VND lãi tỷ giá trong kỳ (+126% YoY)