Lương Xuân Quang


Lương Xuân Quang
  • Họ tên : Lương Xuân Quang
  • Năm sinh : 07/09/1977
  • Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp

Quá trình học tập:
  • Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp
Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 10 năm 2015 đến ngày 01 tháng 07 năm 2021 : Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lương Xuân Huy

Em ruột MVB 4,200 30/06/2021 0.09

Lương Xuân Hải

Em ruột MVB 4,000 30/06/2021 0.09