Nguyễn Thị Tuyết Nhung


Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Họ tên : Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Số CMND : 03518002520
 • Tổng tài sản cá nhân : 27.68 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 27.68 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSL 4,400,000 12.44 31/12/2022 27.68
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSL
   4,400,000
   12.44%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   27.68

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HSL 13/03/2022 - 4,000,000 13/03/2022 4,000,000