Trần Thu Hằng


Trần Thu Hằng
  • Họ tên : Trần Thu Hằng

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 08 tháng 09 năm 2015 đến ngày 31 tháng 08 năm 2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Chức vụ hiện tại