Phan Ngọc Sơn


Phan Ngọc Sơn
  • Họ tên : Phan Ngọc Sơn
  • Năm sinh : 10/10/1964

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 08 tháng 01 năm 2015 đến ngày 27 tháng 04 năm 2015 : Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
  • Từ ngày 18 tháng 04 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An

Chức vụ hiện tại