Hồ Sĩ Tuấn


Hồ Sĩ Tuấn
  • Họ tên : Hồ Sĩ Tuấn
  • Số CMND : 215052859

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 16 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Chức vụ hiện tại