Vũ Hữu An


Vũ Hữu An
 • Họ tên : Vũ Hữu An
 • Năm sinh : 22/08/1964
 • Nguyên quán : Hải Phòng
 • Số CMND : 030880453

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điều khiển tàu biển
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 10 năm 1995 : Thuyền phó Công ty vận tải biển Hải Phòng
 • Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996 : Thủy thủ trưởng Xí nghiệp tàu dịch vụ Dầu khí PTSC
 • Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 02 năm 2002 : Thuyền phó Xí nghiệp tàu dịch vụ Dầu khí PTSC
 • Từ tháng 03 năm 2002 đến tháng 12 năm 2002 : NV Giám sát KT-AT-MT PTSC Chi nhánh Hải Phòng
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 03 năm 2003 : Phó phòng phụ trách P. KHSX PTSC Chi nhánh Hải Phòng
 • Từ tháng 04 năm 2003 đến tháng 05 năm 2005 : Trưởng phòng KHSX Xí nghiệp Dịch vụ dầu khí Hải phòng
 • Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 09 năm 2006 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ dầu khí Hải Phòng
 • Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 02 năm 2007 : Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ dầu khí Hải Phòng
 • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008 : Uỷ viên HĐQT CTCP PTSC Đình Vũ
 • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008 : Giám đốc Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng
 • Từ tháng 01 năm 2009 : Chủ tịch HĐQT CTCP PTSC Đình Vũ

Chức vụ hiện tại