Dương Thị Loan Anh


Dương Thị Loan Anh
  • Họ tên : Dương Thị Loan Anh


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán TID 10/10/2022 - 08/11/2022 44,180 26/10/2022 44,180