Nguyễn Đỗ Xuân Dung


Nguyễn Đỗ Xuân Dung
  • Họ tên : Nguyễn Đỗ Xuân Dung
  • Năm sinh : 25/01/1987

Quá trình học tập:
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kế toán
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 26/4/2021, Bà là thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách tại Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.
  • Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính và từng công tác tại Ban Kiểm toán Nội bộ Vietbank. Bà là Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.
  • + 10/2015 - đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
  • 2011 - 10/2015: Nhân viên kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Chức vụ hiện tại