Nguyễn Thị Anh Tú


Nguyễn Thị Anh Tú
  • Họ tên : Nguyễn Thị Anh Tú

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 14 tháng 04 năm 2018 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020 : Thành viên BĐD Quỹ Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM

Chức vụ hiện tại