Nguyễn Trung


Nguyễn Trung
  • Họ tên : Nguyễn Trung


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán DDN 24/05/2016 - 22/06/2016 2,000 20/06/2016 1,633
  • Đã mua DDN 26/04/2016 - 19/05/2016 3,110 28/04/2016 3,110