Bảng thống kê

Bảng thống kê là bảng hiển thị giá trị của hàm phân phối tích lũy, hàm xác suất hoặc hàm mật độ xác suất của một số phân phối chung nhất định cho các giá trị khác nhau của tham số và được sử dụng để xác định xem một kết quả thống kê cụ thể có vượt quá mức ý nghĩa yêu cầu hay không

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.