Basel II

Basel II là phiên bản cải tiến của Hiệp ước Basel được Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) thông qua vào năm 2004. Basel II đưa ra các yêu cầu về vốn của ngân hàng phù hợp hơn với mức độ rủi ro thực tế, đồng thời mở rộng phạm vi của các hoạt động tài chính được giám sát bởi Ủy ban Basel. Basel II có 3 thành phần chính:
  • Yêu cầu vốn tối thiểu của ngân hàng: Ngân hàng được yêu cầu phải giữ đủ vốn để đảm bảo tránh rủi ro trong các hoạt động tín dụng. Các ngân hàng rủi ro cao phải giữ nhiều vốn hơn để đảm bảo tính ổn định tài chính.
  • Hệ thống đánh giá rủi ro của ngân hàng: Basel II yêu cầu các ngân hàng phải xác định rủi ro trong các hoạt động của mình và đánh giá mức độ rủi ro của từng khoản vay. Điều này giúp ngân hàng đưa ra quyết định tín dụng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
  • Báo cáo và giám sát: Basel II yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo các thông tin liên quan đến rủi ro và vốn của mình cho Ủy ban Basel. Các ngân hàng cũng phải tuân thủ các quy định về giám sát được đưa ra bởi Ủy ban Basel.

Tổng thể, Basel II là một bộ quy tắc và chuẩn mực để tăng cường sự ổn định tài chính cho các ngân hàng trên toàn cầu.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.