Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng là gì?

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) là một tổ chức quốc tế có chức năng giám sát và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu. Tổ chức này đã đưa ra nhiều chuẩn mực và yêu cầu về vốn tối thiểu và giải pháp quản lý rủi ro cho các ngân hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tài chính và đảm bảo sự ổn định của ngành ngân hàng. Các chuẩn mực này được đưa ra trong Hiệp ước Basel, một bộ quy tắc và chuẩn mực quan trọng được đưa ra bởi Ủy ban Basel để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Ủy ban Basel được thành lập vào năm 1974 bởi Nhóm các ngân hàng Trung ương của các quốc gia phát triển (G10) và có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ. BCBS hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ giữa các thành viên, trong đó bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chức năng và nhiệm vụ của ủy ban Basel

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng được thành lập nhằm mục đích tăng cường giám sát và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu. Cụ thể, ủy ban Basel có các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

  • Đưa ra các chuẩn mực và nguyên tắc giám sát tài chính toàn cầu, bao gồm cả các chuẩn mực về vốn của các ngân hàng.
  • Phối hợp với các cơ quan giám sát tài chính trên toàn thế giới để thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giám sát tài chính.
  • Định hướng các hoạt động của các cơ quan giám sát tài chính trên toàn thế giới để tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu sự thất thoát trong ngành ngân hàng.
  • Hỗ trợ các quốc gia trong việc nâng cao năng lực và chuyên môn của các cơ quan giám sát tài chính.
  • Đưa ra các khuyến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu sự xảy ra các khủng hoảng tài chính và tăng cường tính ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu.

Với các hoạt động trên, ủy ban Basel đã đóng góp tích cực vào sự phát triển và ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu, đảm bảo rằng ngành ngân hàng được giám sát chặt chẽ và giảm thiểu được các rủi ro tài chính.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.