Sản phẩm bình quân

Sản phẩm bình quân (average product) là tổng sản lượng thu được từ quá trình kết hợp các nhân tổ sản xuất chia cho lượng của số đầu vào đó. Như vậy, sản phẩm bình quân của lao động bằng tổng sản lượng chia cho tổng số lao động sử dụng.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.