Trung vị (Median)

Trung vị (median) là một giá trị số học, được xác định bằng cách sắp xếp tất cả các giá trị trong một tập hợp và chọn giá trị ở giữa nếu số phần tử của tập hợp lẻ, hoặc lấy trung bình cộng của hai giá trị ở giữa nếu số phần tử của tập hợp là chẵn. Nó là một trong ba chỉ số trung tâm thông dụng, bên cạnh trung bình (mean) và mode (mode). Trung vị thường được sử dụng để mô tả trung tâm của một tập dữ liệu, đặc biệt là trong trường hợp dữ liệu có giá trị ngoại lệ hoặc phân bố không đồng đều.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.