PTB : Báo cáo thăm doanh nghiệp - Khuyến nghị OUTPERFROM

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: PTB
Ngày phát hành: 18/03/2019
Cổ phiếu PTB đã tăng hơn 8% kể từ lần cập nhật trước và chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PTB với mức giá hợp lý là 79.000 đồng/cp, tiềm năng tăng giá là 24%.