NLG: Thu hoạch “quả ngọt”.

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 24/02/2021

Định giá & khuyến nghị: PHS sử dụng phương pháp định giá NAV để định giá cổ phiếu NLG. Giá trị hợp lý cho NLG đạt 39,000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6.5% so với mức giá giao dịch chốt ngày 19/02. Vì vậy, PHS khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu NLG.