VNM: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 12/06/2023
Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹdựphóng doanh thu thuầnhợp nhất năm 2023 lên 62,265 tỷđồng (+3.9% CK) và LNST của cổ đông công ty mẹ lên 9,452 tỷ đồng (+11% CK) sau khi HĐQT dự kiến tăng giá bán một số sản phẩm từ 3-5%. Ngoài ra, chúng tôi giảm tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn của VNM xuống 2% (từ 3%) để phản ánh tốc độ tăng trưởng chậm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Sau khi điều chỉnh, chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 84,200 đồng (từ 85,100 đồng) nhưng duy trì khuyến nghị MUA đối với VNM.