GTN: Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 38.700 đồng/cp

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: GTN
Ngày phát hành: 05/01/2021

Mirae Asset khuyến nghị Mua cổ phiếu GTN với giá mục tiêu 38.700 đồng dựa trên phương pháp định giá P/B (hệ số mục tiêu 3,3x áp dụng trên giá trị sổ sách dự phóng 2021)