Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu ACB

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 26/04/2021

Giá cổ phiếu ACB đã tăng trưởng mạnh mẽ 19,2 % từ đầu năm đến nay, hiện sát với giá mục tiêu của chúng tôi là 34.328 đồng/CP. Chúng tôi sẽ cập nhật về dự báo kết quả kinh doanh và giá mục tiêu trong báo cáo tới đây.