DHC : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị OUTPERFORM - Lợi nhuận kỳ vọng +60%

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: DHC
Ngày phát hành: 20/02/2019
Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM với DHC trên mức giá mục tiêu 49.000 đồng/cp.