PTB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 93,700 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: PTB
Ngày phát hành: 02/06/2022

PTB đạt DT 1.696 tỷ đồng (+23,1% svck) và LN ròng 145 tỷ đồng (+43,0% svck) trong Q1/22, hoàn thành 21,2%/23,3% dự phóng cả năm. VNDS dự phóng LN ròng của PTB tăng 21,1%/13,1% svck trong 2022/23. Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu cao hơn 93.700 đồng