Báo cáo ngắn cổ phiểu PTB

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: PTB
Ngày phát hành: 10/07/2020

Khuyến nghị: TĂNG TỶ TRỌNG