MWG : Cập nhật sơ bộ về ảnh hưởng và phương án ứng phó dịch Covid-19

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 03/04/2020
MWG vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến để cập nhật các tác động sơ bộ từ dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của công ty và phương án ứng phó trong thời gian này.