BCC : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị OUTPERFORM

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: BCC
Ngày phát hành: 24/06/2019
Theo đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu BCC với mức giá mục tiêu cho năm 2019 là 9.600 đồng/cổ phần, ứng với mức P/E và EV/EBITDA hợp lý năm 2019 là 7,4 lần và 5,0 lần.