NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 47,873 đồng/cp

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 05/08/2021

KQKD Q2/2021 của NLG phù hợp với dự phóng của chúng tôi với doanh thu thuần tăng 66% n/n, đạt hơn 400 tỷ đồng nhưng LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 31% n/n xuống 47 tỷ đồng chủ yếu do số lượng căn bàn giao thấp. Trong 6T2021, doanh thu đi ngang, đạt 637 tỷ đồng (-3% n/n), trong đó doanh thu bán BĐS giảm 61% n/n xuống 69 tỷ đồng do số lượng căn bàn giao thấp hơn (chỉ có 29 căn được hợp nhất trong doanh thu).