PVC: Triển vọng lạc quan

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: PVC
Ngày phát hành: 23/06/2023
Theo kế hoạch của PVC, doanh thu năm 2023 là 2.500 tỷ đồng, LNST là 29,4 tỷ đồng. Theo đó, chúng tôi ước tính EPS của công ty trong năm 2023 là 509 đồng/cổ phiếu, P/E 2023F ở mức 36,7x.