Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PHR

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: PHS-PHR
Ngày phát hành: 05/09/2020
Theo phương pháp định giá từng phần (SOTP), chúng tôi ước tính giá hợp lý của cổ phiếu PHR là 57,726 đồng/cổ phiếu, +2% so với giá cổ phiếu hiện tại vào ngày 21/08/2020. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu này.